Site Overlay

Ролята на нуклеарномедицинските SPECT-CT методи при диагностиката на уротелни карциноми

Издание 9, Брой 1

Оригинал на статия / Публикувана: Ноември 2021 г.

DOI: https://www.doi.org/10.57045/jemis/911121.pp5-16

С. Сергиева1, А. Факирова2, Б. Илчева2, М. Димчева3, Р. Мангалджиев4, О. Гъцев5, К. Петкова5, И. Салтиров5

 1. Отделение по нуклеарна медицина, СБАЛОЗ – София
 2. Клиника по обща и клинична патология, ВМА-София
 3. Отделение по нуклеарна медицина, СБАЛОЗ – София
 4. Клиника по медицинска онкология, СБАЛОЗ, София
 5. Катедра урология и нефрология, Военномедицинска академия, София

Резюме

Нуклеарномедицинските изследвания, съчетани с хибридни SPECT-CT образи, са високо чувствителни и специфични визуални методи, чрез които се установява функционалното състояние на изследваните органи, диагностицират се и се стадират патологични вторични лезии с повишена минерална активност в костните и ставни структури и се определят точната локализация, анатомична структура и съответните морфологична характеристика на туморите, локализирани в долния и горен уринарен тракт. Уротелните карциноми се образуват в процеса на малигнената трансформация на клетките на преходноклетъчния епител. В зависимост от своята локализация уротелните тумори се разделят на такива, които се развивaт в долния уринарен тракт (пикочен мехур, уретра) и в горния уринарен тракт (уретери и кухинна система на двата бъбрека – пиелон и калици). Целотелесната костна сцинтиграфия и динамичната нефросцинтиграфия с последващи прицелни SPECT-CT изследвания имат важно клинично значение при болните с тези онкологични локализации за точната диагноза и стадиране на костните вторични лезии, за визуализиране на обструктивна хидронефроза и релативна бъбречна функция, с оглед определяне на оптимален терапевтичен подход, особено при високорискови пациенти.

 

Референции

 1. A. Horwich , M. Babjuk, J. Bellmunt, H. M. Bruins, T. M. De Reijke, M. De Santis et al. EAU–ESMO consensus statements on the management of advanced and variant bladder cancer—an international collaborativ Annals of Oncology30: 1697–1727, 2019.
 2. J.D.Brierley, M.K.Gospodariwicz, K.Wittekind. TNM Classification of Malignant Tumors, UICC 8th Edition. New York: Wiley, 2017.
 3. Ro JY, Staerkel GA, Ayala AG. Cytologic and histologic features of superficial bladder cancer. Urol Clin North Am. 1992;19:435–453.
 4. Holmang S, Hedelin H, Anderstrom C, Johansson SL. The relationship among multiple recurrences, progression and prognosis of patients with stages Ta and T1 transitional cell cancer of the bladder followed for at least 20 years. J Urol. 1995;153:1823–1826. discussion 1826-1827.
 5. Steven K, Poulsen AL. Radical cystectomy and extended pelvic lymphadenectomy: survival of patients with lymph node metastasis above the bifurcation of the common iliac vessels treated with surgery only. J Urol. 2007;178:1218–1223. discussion 1223-1224.
 6. Turner RM II, Yabes JG, Davies BJ, Heron DE, Jacobs BL. Variations in Preoperative Use of Bone Scan among Madicare Beneficiaries Undergoing Radical Cystectomy. 2017; 103:84-90.
 7. Fogelman I, Blake GM, Cook GJ. The isotope bone scan: we can do better. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013; 40: 1139 –1140.
 8. Sergieva S, Alexandrova E, Robev B, Mihaylova I, Dimcheva M. Bone SPECT-CT in diagnosis and staging of osseous metastases. PJNM 2015;5:1-
 9. Sergieva S., I.Mihailova, E. Alexandrova et al. SPECT/CT in radiotherapy planning. Curr.Radiopharm. 2015;8:9-18.
 10. S. Sergieva, B. Robev, M.Dimcheva. Whole body bone scan followed by SPECT-CT in diagnosis, staging and follow-up of tumor-induced bone disease in patients with urogenital neoplasms. 3rd Meeting of ESUI, 13-16 Nov 2014 Lisbon, Portugal. Eur J Urology, Suppl. 2014;13(5):pp177-178, EP 171.
 11. Taher AN, Kotb MH. Bone metastases in mucle-invasive bladder cancer. J Egypt Natl Canc Inst. 2006; 18(3): 203-208.
 12. Siegel, R.L., et al. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin, 2017. 66: 7.
 13. Krambeck AE, Thompson RH, Lohse CM, et al. Imperative indications for conservative management of upper tract transitional cell carcinoma. J Urol. 2007;178:792–7. [PubMed] [Google Scholar]
 14. Margulis, V., et al. Outcomes of radical nephroureterectomy: a series from the Upper Tract Urothelial Carcinoma Collaboration. Cancer, 2009. 115: 1224.
 15. Soria, F., et al. Epidemiology, diagnosis, preoperative evaluation and prognostic assessment of upper-tract urothelial carcinoma (UTUC). World J Urol, 2017. 35: 379.
 16. Seisen, T., et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Clinicopathologic Factors Linked to Intravesical Recurrence After Radical Nephroureterectomy to Treat Upper Tract Urothelial Carcinoma. Eur Urol, 2015. 67: 1122.
 17. Cutress, M.L., et al. Long-term endoscopic management of upper tract urothelial carcinoma: 20-year single-centre experience. BJU Int, 2012. 110: 1608.
 18. И. Салтиров, Ц. Петков, Г. Георгиев, К. Петкова, Ендоскопска уретеректомия при нефроуретеректомия за преходноклетъчен карцином на горния уринарен тракт. J Clin Med. 2010; 3(1):24-30
 19. П. Петров, С. Христофоров ,О. Гъцев, К. Петкова, Д. Петрова, И. Салтиров, Ендоурологично лечение на преходноклетъчни тумори на горен уринарен тракт, Ендоурология и минимално инвазивна хирургия. 2019;7(1):30-35
 20. Roupret M, Zigeuner R, Palou J, et al. European guidelines for the diagnosis and management of upper urinary tract urothelial cell carcinomas: 2011 update. Eur Urol. 2011;59:584–594. doi: 10.1016/j.eururo.2010.12.042. [PubMed] [CrossRef]
 21. Pablo Garrido Abad, Almudena Coloma del Peso, and Manuel Fernández Arjona Holmium:YAG laser ablation of upper urinary tract transitional cell carcinoma with new Olympus digital flexible ureteroscope Urol Ann. 2013 Jul-Sep; 5(3): 212–214. doi: 10.4103/0974-7796.115748
 22. Roupret M., Babjuk M., Burger M, Comperat E, Cowan NC, Gontero P. et al. EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma 2018. Archem, The Netherlands.
 23. Amirian MJ, Radadia K, Narins H, et al. The significance of functional renal obstruction in predicting pathologic stage of upper tract urothelial carcinoma. J Endourol. 2014;28(11):1379-1383.
 24. Fried J.G., Morgan M.A. Renal Imaging: Core Curriculum 2019. Am J Kidney Dis. 2019; 73(4): 552-565.
 25. Park, J., Bae, S., Seo, S. et al. Measurement of Glomerular Filtration Rate using Quantitative SPECT/CT and Deep-learning-based Kidney Segmentation. Sci Rep. 2019; 9: 4223.
Кликни за Издание 9, Брой 1

Ключови думи:

уротелни карциноми, SPECT-CT, динамична нефросцинтиграфия, костна сцинтиграфия

Как да цитирате тази статия:

С. Сергиева, А. Факирова, Б. Илчева, М. Димчева, Р. Мангалджиев, О. Гъцев, К. Петкова, И. Салтиров.Ролята на нуклеарномедицинските SPECT-CT методи при диагностиката на уротелни карциноми. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2021; 9 (1): 5-16

Адрес за кореспонденция:

Проф. Соня Сергиева

Ръководител отделение по нуклеарна медицинаСБАЛОЗ – СофияБул.

Бул. „Андрей Сахаров“ 22София 1784, България

E-поща: sergieva.sonya@yahoo.com