Site Overlay

Източници на рефрактивни грешки при изчисляване на оптичната сила на интраокуларните лещи при лечение на пациенти с катаракта

Издание 11, Брой 1

Оригинал на статия / Публикувана: Ноември 2023

DOI: https://www.doi.org/10.57045/jemis/1111123.pp50-55

Т. Кирова, А.Калайджиев, Л. Войнов, Г. Йорданов

Kлиника по Очни болести, Катедра по oчни болести, ушно-носни-гърлени болести и орална хирургия, Военномедицинска академия, София

Резюме

Въведение: Операцията на катаракта е най-честата хирургична процедура в световен мащаб, чиято цел е не само да възстанови зрението на пациента, но да получи перфектен рефрактивен резултат, който да отговаря на очакванията за пълна независимост от очила. Неочакваният лош рефрактивен резултат след катарактна хирургия (рефрактивна грешка) е нерешен проблем, въпреки все по-добрите постоперативни резултати. Подобряването на следоперативният рефрактивния резултат изисква анализ на източниците на рефрактивни грешки. Такава е и целта на настоящото проучване.

Методи: Предмет и обект на изследването бяха пациенти с катаракта, с индикации за хирургично лечение чрез факоемулсификация (ФЕ) и имплантация на изкуствена вътреочна леща (IOL). Анализирани са резултатите от операциите на 235 очи при 160 пациента (80 жени и 80 мъже), претърпяли операция в очна клиника ВМА-София за периода 2018-2020г.

Резултати: От всички измерени кератометрични параметри само стойността на цилиндъра преди факоемулсификация е рисков фактор, като при покачването му над ±1.0D, рискът се удвоява, а при стойност над 2.0Д става, 2.4 пъти по- голям. Отношението на ПОС към AL е статистически значим рисков фактор за поява на рефрактивна грешка, като при съотношение ПОС/AL <0.30, рискът е 2.3 пъти по-голям. Заключение: В настоящото проучване при 62,6% от случаите или 2/3 от очите зададеният Target е изпълнен успешно с минимална допустима рефрактивна грешка от АЕ<±0.50D. Това определя ефективността на хирургичната процедура, като висока.

Референции

 1. Попова Г.Д. Източници на рефрактивни грешки при изчисляване на оптичната сила на интраокуларните лещи при лечение на пациенти с катаракта; дисертационен
  труд- 2018г-София;1-2;5- 6;10-28
 2. Olsen T, Nielsen PJ. Immersion versus contact technique in the measurement of axial length by ultrasound. Acta Ophthalmol 1989; 67:101-102
 3. Olsen T. Improved accuracy of intraocular lens power calculation with the Zeiss IOLMaster, Acta Ophthalmologica Scandinavica.2007; V ol.85:84-87.
 4. Olsen T., Hoffmann P. C constant: new concept for ray tracing assisted intraocular lens power calculation. J Cataract RefractSurg, 2014; 40: 764-773
 5. Norrby S. Sources of error in intraocular lense power calculation. J.Cataract Refract Surg. 2008- Vol.34; 368-376
 6. European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refract Surgery
 7. Bending A, Montan P, Stenevi U, Kugelberg M, Zetterstrom C,
 8. Lundstrom M, Aiming for emetropia after cataract surgery: Swedish National Cataract Registry study. J Cataract Refract Surg. 2012 Jul;38(7):1181-6
 9. Norrby S. Sourses of errors in intraocular lens power calculation. J. Cataract. Refract. Surg.-2008 – Vol.34 – P.368-376
 10. John P. Fang, Warren Hill, Li Wang, Victor Chang, Douglas D Koch, Advanced Intraocular Lens Power Calculations
 11. John P. Fang, Warren Hill, Li Wang, Victor Chang, Douglas D Koch, Advanced Intraocular Lens Power Calculations
 12. Тахчиди Х.П., Панталеев Е.Н., Бессарабов А.Н., Формула расчета оптической сили IOL на основе параметризованного схематичного стандартного артефакичного глаза.
  http://www.eyepress.ru/article.aspx
 13. Hagis W, Lege B, Miller N, Schneider B. Comparisson of immersion ultrasound biometry and partial coherence interfer- ometry for intraocular lens calculation according to Haigis.
  Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2000; 238(9):765-773
 14. Rajan MS, Keilhorn I, Bell JA. Partial coherence laser interferometry vs conventional ultrasound biometry in intraocular lens power calculation. Eye (Lond). 2002;16(5):552-556
 15. Cvetkovic A, Sreckovic S, Petrovic M. Comparison of biometric values and intraocular lens power calculations obtained by ultrasound and optical biometry, SER J EXP CLIN RES
  2016;17(4):321326
 16. Hashemi H, et al. White-to-white corneal diameter distribution in an adult population. J Curr. Ophthalmology, 2015, 27:21-24
 17. Kalogeropolus C, Aspiotis M, Stefaniotou M et al. Factors influencing the accuracy of the SRK formula in the intraocular lens power calculation. Doc. Ophthalmol., 1994, v.85(3), p.223-242

Ключови думи:

интраокуларни лещи, катаракта

Как да цитирате тази статия:

Т. Кирова, А.Калайджиев, Л. Войнов, Г. Йорданов. Източници на рефрактивни грешки при изчисляване на оптичната сила на интраокуларните лещи при лечение на пациенти с катаракта. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия, 2023; 11(1): 50-55

Адрес за кореспонденция

Д-р Танислава Кирова
Клиника по очни болести, Военномедицинска академия, Бул. „Георги Софийски“ 6, София 1000, България
E-поща: tanislava.kirova @ gmail.com